عملیات حرارتی پروفیل آلومینیوم – پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد

 

عملیات تکمیلی : T4-T5-T6 پروفیل آلومینیوم

فرآیند اصطکاکی اغتشاشی با ایجاد تغییر در ساختار باعث حصول ساختاری ریزدانه می شود. از آنجایی که ریز دانه شدن در فلزات باعث بهبود خواص مکانیکی میشود استفاده از این فرآیند برای اصلاح ریزساختار و حصول خواص مکانیکی مطلوب بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

برای دستیابی به خواص مکانیکی خاص در محصولات آلیاژی آلومینیوم با استفاده از عملیات حرارتی heat treatment  به محصول دلخواه دست می یابند.

این عملیات در استاندارد AAA به نه دسته تقسیم می شود :

جدول عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم – پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد