خرید و فروش پرس اکستروژن الومینیوم ، قیمت پرس اکستروژن آلومینیوم

 

۱- پرس ۶۰۰ تن (۶مگا نیوتن)   فروخته شد

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

 

۲-پرس ۱۲۰۰ تن (۱۲ مگانیوتن) فروخته شد

 

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

 

۳-پرس ۲۵۰ تن (۲٫۵ مگا نیوتن)  فروخته شد

 

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

پروفیل آلومینیوم-آلومینیوم بهفرد-پرس اکستروژن

 

4-پرس 1700 تن (17 مگا نیوتن ) کورس کوتاه

پرس اکستروژن – آلومینیوم بهفرد

پرس اکستروژن – آلومینیوم بهفرد

پرس اکستروژن – آلومینیوم بهفرد

پرس اکستروژن – آلومینیوم بهفرد

پروفیل آلومینیوم – پرس اکستروژن – آلومینیوم بهفرد