پروفیل آلومینیوم – تولید پروفیل آلومینیوم – اکسترودر آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد

 

خط تولید پروفیل آلومینیوم

ساخت ماشین آلات خط تولید پروفیل آلومینیوم که شامل ماشین های زیر می شود :

 • کوره پیش گرم بیلت
 • کوره پیش گرم قالب
 • پرس اکستروژن
 • میز جلو
 • اره گرم بر
 • میز کشش ( POOLING )
 • میز بافر
 • خط استریج
 • میز برش سرد
 • کوره پیر سختی ( HARD AGING  )
 • کوره محلول سازی  ( Super-Solid-Solution-Saturation-Solution )
 • کوره سودکاری
 موارد بالا از لحاظ سطح فناوری به دو دسته زیر تقسیم می شوند :