پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – بیلت آلومینیوم DC

 

بیلت DC

Direct Chilled

در سال 1375 شرکت تعاونی صنایع آلومینیوم اقدام به نصب و راه اندازی ماشین (DC (Direct Chilled یا تَبرید مستقیم نمود که برای تمایز بین بیلت های تولیدی ایرالکو با سایرین این اسم بکار میرود بعد ها شرکت های دیگری نیز اقدام به این کار کرده اند .

 

پروفیل آلومینیوم – آلومینیوم بهفرد – بیلت آلومینیوم DC